Seminario Iaidō – Maggio 2017

  • Sabato 20 maggio 2017, ore 09:30 -13:00 / 14:30 – 17:30.
  • Domenica 21 maggio 2017, ore 09:00 – 12:00.

Seminario Iaido ZNKR 20-21 Maggio 2017 - Maestro Edoardo Borghese VII Dan Kyoshi